အတက္ေရာဂါရွိသူေတြကို အနီးမွာၾကံဳခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ - DVB