ဦးေခါင္းသံခၽြန္စိုက္၀င္ခဲ့သည့္ ဖားကန္႔ေရမေဆးသမား ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္ | DVB