ခံတြင္းအနံ႔ဆုိးျခင္းက ေဖာ္ျပေနေသာ သင့္က်န္းမာေရး အေၾကာင္း | DVB