က်ား/မ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္း ဘားအံတြင္ ဖြင့္လွစ္ | DVB