ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါးမ်ား အခ်ိန္မီ ရိတ္သိမ္းေနရသျဖင့္ ေန႔စားစပါးငွားရိတ္သူမ်ား အဆင္ေျပ | DVB