ေနာ္ေဝႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒီဗြီဘီ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB