တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ က်င္းပ

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို  ၃ ရက္တာ က်င္းပေနပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ က်င္းပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ က်င္းပတဲ့အခါမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စုေပါင္းအေျဖရွာၿပီး တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္က်င္းပတာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္အေနနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ဖိုရမ္ကေန အဓိကအားျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာပါ။ ေဆြးေႏြးပဲြက ရရွိလာတဲ့ စာတမ္းေတြကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဖိုရမ္မွာ တင္သြင္းဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာေတာ့ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးက ေဆြးေႏြးႏိုင္တာ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုအရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေတြကို တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရပ္ဘက္အအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္မိုးလိႈင္က“တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ အကုန္လံုးမွာ ဖိုရမ္ေတြ လုပ္တယ္။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အလိုက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ (UPDJC) အရ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စာတမ္းေတြေရာ၊ CSO TOR အရ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအရေရာ တင္ျပႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခုလုိ ေဒသအလိုက္ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းဖိုရမ္ေတြ က်င္းပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြကေန အဓိကအေၾကာင္းအရာ ၂ ခုကို ေဆြးေႏြးမွာပါ။ ေဆြးေႏြးပဲြက ထြက္လာတဲ့ စာတမ္းေတြက မႏၲေလးမွာလုပ္မယ့္ အႀကိဳဖိုရမ္မတိုင္မီ စုစည္းၿပီး အတည္ျပဳမွာပါ”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အခုက်င္းပေနတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ကို စစ္ကိုင္းတုိင္းထဲက ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္က ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up