ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သြားေရာက္ | DVB