ပိုးက်ၿပီး ပဲအထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းမည္ကို ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား စိုးရိမ္ | DVB