ပြဲဆူ ဇင္ဘာေဘြ စစ္အာဏာသိမ္းမႈနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး တကယ္ပဲ နိဂံုးခ်ဳပ္ေလမလား | DVB