မိုးညႇင္းေဒသခံ အစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာတည္ေထာင္ခြင့္လုပ္ငန္း လက္မွတ္ ေပးအပ္ | DVB