အဂၤလန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တဦး ရထားအတုိက္ခံၿပီး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အဆံုးစီရင္ | DVB