မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား ထိေရာက္မွန္ကန္ေရး ေဆြးေႏြး | DVB