အမ်ားပုိင္ေနရာမ်ားတြင္ အရက္ေသာက္စားသူမ်ားကုိ အေရးယူမႈ လူ ၁၀၀၀ ေကာ်္ရွိၿပီ | DVB