ဘန္ေကာက္ အမ်ားသံုးယာဥ္မ်ားတြင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈရွိဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားေျပာ | DVB