ေကာ့ကရိတ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးအၿပီး ကေလးတခ်ဳိ႕ မူးေ၀ေအာ့အန္ | DVB