ထံုခါ-ေမာေတာင္လမ္းအပိုင္းအား ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ အၿပီးေဖာက္လုပ္မည္ | DVB