သမၼတေဟာင္းကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့သည့္ ဇင္ဘာေဘြသမၼတသစ္ | DVB