မိေက်ာင္းရန္မွလြတ္ရန္ ကားေခါင္မုိးေပၚ ၅ ရက္ခန္႔ေနခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦး (႐ုပ္သံ) | DVB