ငပလီၿမိဳ႕ အမ်ားပုိင္ေျမေပၚမွ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကား | DVB