မအူပင္တြင္ ငါးကန္အလုပ္သမား လူ ၂ ဦးအား ေခါင္းျဖတ္သတ္မႈ ျဖစ္ပြား | DVB