ဧရာဝတီတိုင္းက ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၂၁၀၀ ေက်ာ္ ျပန္ေရြးမည္ | DVB