စပါးအျပင္ အျခားသီးႏွံမ်ားပါ အလွည့္က် စိုက္ပ်ိဳးရန္ တိုက္တြန္း | DVB