လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာင္ျမင္မည္ဟု ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ စီအီးစီေျပာ | DVB