ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ျပန္စိစစ္ေန | DVB