ဆြီဒင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB