“က ခ်င္သေလာက္က ဆိုေပးမယ္”အဆိုေတာ္မေနာႏွင့္ ဒီဗြီဘီေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB