ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ရခုိင္ေဒသ အာဆာလႈပ္ရွားမႈကို အေထာက္အကူျပဳပံု | DVB