ပုေလာတြင္ ABSDF က်ဆံုးရဲေဘာ္မ်ားအားရည္စူး၍ ဆြမ္းေကၽြးတရားနာ | DVB