ေနမေကာင္းျဖစ္သူမ်ားကုိ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ ကာကြယ္ေဆးမထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ | DVB