ေဆးကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေသာက္သုံးျခင္းရွိမရွိ ေျခရာခံႏုိင္မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဆးလုံး | DVB