ေမာင္ေတာရွိ ပိုင္ရွင္မဲ့ မိုးစပါးမ်ားကို ရိတ္သိမ္းေရာင္းခ်၍ ပုိင္ရွင္ကိုေပးအပ္မည္ | DVB