ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကို ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္ေခၚသည့္ကိစၥကန္႔ကြက္ | DVB