ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္အလြဲသံုးစားမႈ အေရးယူရန္ပါတီ ၂၇ ခုေတာင္းဆို | DVB