အထူးကုန္စည္ခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား စိစစ္အေရးယူမႈမွတဆင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈပါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ | DVB