အထူးကုန္စည္ခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား စိစစ္အေရးယူမႈမွတဆင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈပါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းက သတင္းစာမ်ားတြင္ အထူးကုန္စည္မ်ားအား က်သင့့္အခြန္ ထမ္းေဆာင္ထားသည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကပ္ထားျခင္းမရွိပါက အေရးယူသြားမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားစြာကုိ ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္။ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ရမည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားတြင္ တံဆိပ္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ကပ္ႏွိပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက ညႊန္ၾကားခ်က္တရပ္ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အထူးကုန္စည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ဝုိင္၊ စီးကရက္မ်ားတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ျပည့္စံုစြာ ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္း မရွိပါက အခြန္မေဆာင္ရေသးေသာ အထူးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းကုန္စည္ကုိ လက္ဝယ္ထား႐ွိျခင္း၊ ရယူပုိင္ဆုိင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ လက္ဝယ္ထားရွိသူက ယင္းကုန္စည္တန္ဖုိး၏ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည့္အျပင္ ယင္းကုန္စည္မ်ားကုိ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအထူးကုန္စည္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရပါက အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္သည့္ အထူးကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူက အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၊ ပုဒ္မခြဲ(စ) အရ ေတြ႔ရွိသည့္ အထူးကုန္စည္တန္ဖုိး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ကုိ ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၈ တြင္ အခြန္မေပးေဆာင္ရေသးေသာ အထူးကုန္စည္မ်ားကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ) အရ တပ္႐ိုက္ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေကာက္ခံရေငြ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ကုိ သတင္းေပး တင္ျပသူအားလည္းေကာင္း၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ ကုိ ရွာေဖြဖမ္းဆီးသည့္အဖြဲ႔အားလည္းေကာင္း ဆုေၾကးအျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းေပးတင္ျပသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အစုိးရကိစၥမွတပါး ေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္လ်က္ရွိသည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားအနက္ စီးကရက္၊ အရက္၊ ဝုိင္တုိ႔မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကပ္ႏွိပ္လ်က္ရွိၿပီး ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွစတင္၍ ကပ္ႏွိပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းကုိ ေလၽွာ့ခ်ရန္ အခြန္အခမ်ား တုိးျမႇင့္ၿပီး သံုးစြဲႏိုင္အားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ယခု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အဆုိပါ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အရာထင္ေစႏိုင္မည့္ (အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစမည္) ဟု ေမၽွာ္လင့္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္၊ စိစစ္အေရးယူရန္မွာလည္း လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ လက္ရွိ ေဆးလိပ္ေဈးကြက္အတြင္း ျပည္တြင္း၌ တရားဝင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ား ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္မ်ားမွတဆင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ဝင္ေပါက္မ်ားမွတဆင့္ လည္းေကာင္း၊  တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုဝင္ေရာက္လာသည့္ ေဆးလိပ္မ်ား အမ်ားအျပား ေရာေႏွာေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေတြ႔ေနရပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ ဝယ္ယူရရွိေနပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈႏႈန္းကို ေလၽွာ့ခ်ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေဆးလိပ္၊ စီးကရက္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို တားဆီးရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ “တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈေတြကို တားျမစ္မယ္ဆိုရင္ ေသာက္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားမယ္၊ တရားမဝင္သြင္းလာရင္ ေဈးေလၽွာ့ေရာင္းတယ္။ ျပည္သူေတြက ပိုေသာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တားျမစ္မယ္ဆိုရင္ ေဈးႏႈန္းျမင့္လာမယ္။ သံုးစြဲမႈ နည္းသြားမယ္” ဟုလည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေနစိုးေမာင္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဈးကြက္တြင္း တရားမဝင္ စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ ကြမ္းစားေဆးမ်ားကုိ ခြဲျခားရာတြင္ စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ ကြမ္းစားေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္တုိင္းတြင္ က်န္းမာေရးသတိေပးပံုမ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး သတိေပးစာသားမ်ားကုိလည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ႐ုိက္ႏွိပ္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးကရက္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ႏွင့္ ကြမ္းစားေဆးမ်ားကုိ အထူးကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အထူးကုန္စည္ခြန္ကုိ ေပးေဆာင္႐ုံသာမက ၎တုိ႔၏ ထုပ္ပုိးမႈဘူးခြံမ်ားေပၚတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကုိ ကပ္ႏွိပ္ၿပီး ပလတ္စတစ္ အၾကည္ပတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထုပ္ပုိးထားၿပီးမွသာ ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ၊ ေရာင္းခ်ရသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန IRD မွ သတ္မွတ္ထားေသာ မွန္ကန္သည့္ အခြန္သတ္မွတ္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ စီးကရက္၊ ေဆးေပါ့လိပ္ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ား မွန္ကန္ျပည့္စံုပါမွ ေစ်းကြက္တြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထြက္ကုန္မ်ားကုိ ခြဲျခားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုေရာင္းဝယ္ျခင္း၏ ထိခိုက္မႈသည္ အျခားရာဇဝတ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း တိုက္႐ုိက္မသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၎၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကား အမွန္တကယ္ပင္ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ အခြန္မေဆာင္ဘဲ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေဆးလိပ္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရသင့္သည့္ အခြန္အရပ္ရပ္မ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးလ်က္႐ွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားဝင္ အခြန္ေဆာင္ လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သတိေပးေၾကညာခ်က္မ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူမႈ၊ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေရရွည္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္မႈ စသည္တုိ႔ အားနည္းေသးသျဖင့္ စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကုန္မ်ား သံုးစြဲမႈႏႈန္း ေလ်ာ့က်မည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တရားမဝင္ ေဆးရြက္ႀကီးထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈဟုဆုိရာတြင္ စီးကရက္အျပင္ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ၊ ပြတ္ခြၽန္း ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ ဝါးေျပာင္းျဖင့္ ႐ႉျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။  ေဆးရြက္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ေဆးျပင္းလိပ္ကို ကိုက္ဖဲ့၍ ငံုသည့္ အက်င့္ဓေလ့ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ပြတ္ခြၽန္းေသာက္ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတခုမွ ကူးစက္လာသည့္ ဓေလ့တခုျဖစ္ၿပီး အေနေတာ္ျဖတ္ထားသည့္ သတင္းစာ စာရြက္ သို႔မဟုတ္ စကၠဴရြက္အတြင္းသို႔ ေဆးမႈန္႔ထည့္ကာ လက္ျဖင့္ ကေတာ့ပံုသဏၭာန္ လိပ္ထားသည့္ ေဆးလိပ္ျဖစ္သည္။ စကၠဴရြက္အစား ဖက္ကို အသံုးျပဳသည္ကိုလည္း ေတြ႔ႏုိင္ၿပီး ၎ဖက္လိပ္ပြတ္ခြၽန္းကို (ဘီဒီ) ဟုေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ စကၠဴပြတ္ခြၽန္းကို ေက်းလက္ေတာနယ္၊ အစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားၿပီး ဘီဒီပြတ္ခြၽန္းကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည္။ ေဆးေပါ့လိပ္ကုိမူ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ခ႐ုိင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္ၾကေလ့ရွိၿပီး ေဆးေပါ့လိပ္ကုိ အေျခခံလူတန္းစား အမ်ားအျပားႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စီးကရက္ထက္ ပုိမုိႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ေသာက္သံုးေနၾကေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ စီးကရက္တလိပ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ေငြ ၁၀၀ က်ပ္နီးပါး ေပးရေသာ္လည္း ေဆးေပါ့လိပ္တလိပ္လွ်င္ ေငြ ၅၀ နီးပါးသာ ေပးရေသာေၾကာင့္ ေဆးေပါ့လိပ္ေသာက္ႏႈန္းမွာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအၾကား မ်ားျပားျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ေစ်းကြက္တြင္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ေဆးေပါ့လိပ္အမ်ားစုမွာ ယခင္က အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္း မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနၿပီး ယခု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ်ိန္မွစ၍ အထူးကုန္စည္ခြန္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားကုိ မျဖစ္မေန ျပည့္စံုစြာ ကပ္ႏွိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ျခင္းမရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆးေပါ့လိပ္တန္ဖိုး၏ ၂၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဒဏ္႐ိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ အမ်ဳိးအစား ေျခာက္မ်ဳိးရွိရာ ေဆးေပါ့လိပ္ထုပ္မ်ားရွိ ေဆးလိပ္ပါဝင္မႈ၊ ေဆးလိပ္တလိပ္ခ်င္းစီ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရေသာ္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကုိ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ေသခ်ာျပည့္စံုစြာ ကပ္ႏွိပ္ျခင္း ရွိမရွိကုိ စနစ္တက်စစ္ေဆးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တဖက္တလမ္းမွလည္း တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ကုန္မ်ားကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရာေရာက္သျဖင့္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။ ေနျခည္ေအာင္

More News
Up