တ႐ုတ္တြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ စီစီတီဗြီ ကင္မရာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာပုံေဖာ္သည့္နည္းပညာ အသုံးျပဳ | DVB