မႀကံဳစဘူး စည္းလံုးညီညြတ္မႈနွင့္အတူ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းမွန္ေပၚ ေရာက္ေနဟု သမၼတေျပာ | DVB