ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေန | DVB