ေမာင္ေတာေဒသတြင္ လူငယ္အဖြဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးစတင္ | DVB