ဘရာဇီး ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ လုံၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ - DVB