ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ေရာဂါ ကပ္ေရာဂါအသြင္ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္တက္ | DVB