မုန္တိုင္းငယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေျပာ | DVB