ျပည္သူကုိအေျခခံသည့္ အာဆီယံအသုိက္အ၀န္း ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ | DVB