ၿမိတ္ကြ်န္းစုတြင္ ပင္လယ္ကဏန္းနီ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ အရနည္းလာ | DVB