စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ စုိက္စရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရန္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေန | DVB