ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၃ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး | DVB