အိုင္တီ အလြဲသံုးသူေတြ ထိန္းေက်ာင္းေရးအဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ | DVB