ပဲခူးတိုင္းတြင္ ေႏြစပါးႏွင့္ႀကံမ်ားကို အဓိကစိုက္ပ်ဳိးလာ | DVB