ရခိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ ထြက္ေျပး | DVB