ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္၊ ေရမေဆး ၂ ဦးႏွင့္ ရဲ ၁ ဦး ေသဆံုး (႐ုပ္သံ) | DVB